Privacyverklaring

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Uw privacy is belangrijk voor mij. Wanneer u beroep doet op Parallel en me uw gegevens overmaakt, deelt u me immers persoonsgegevens mee. U moet er dan ook op kunnen vertrouwen dat ik zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met uw gegevens. In deze privacy verklaring leest u hoe ik dit doe.

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Parallel (vertegenwoordigd door Aline De Zutter), met zetel te Oudendries 40, 9550 Herzele en met ondernemingsnummer 0723.533.589. De Privacy verklaring is eveneens van toepassing op de website www.alinedezutter.be

U kan onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens mee te delen.

Verwerkingsgrond persoonlijke gegevens

Ik verzamel enkel persoonsgegevens wanneer u persoonlijk beslist om identificatiegegevens aan mij, in het kader van de door beide partijen afgesproken dienstverlening, mee te delen. Via het -door u in te vullen- informatieblad verzamel ik naam, geboortedatum en contactgegevens (adres, e-mailadres, telefoonnummer). Verder verzamel ik bijkomende informatie relevant voor de dienstverlening (datum intake, info doorverwijzer, initiële vraag, ...). Daarnaast verzamel ik de inhoud van elke communicatie/sessie in een persoonlijk dossier en dit in het belang van een kwaliteitsvolle dienstverlening.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Ik gebruik de persoonsgegevens die u ons meedeelt

  • Voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst
  • Om u te informeren over mijn dienstverlening, nieuwe events of gebeurtenissen in de sector, om u (nieuws)berichten en promotionele berichten te verzenden
  • Om mijn werking en service te evalueren
  • Om uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren

Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroep ik me op uw toestemming en/of op de noodzaak van de verwerking voor het verlenen van mijn diensten aan u, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardigd belang.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Ik deel uw persoonsgegevens met uw toestemming, indien het nodig is om u onze diensten te verlenen of indien dit wettelijk verplicht is. Ik kan uw persoonsgegevens wel delen met verbonden ondernemingen of met derde partijen die voor mijn rekening gegevensverwerking doen. Wanneer deze dienstverrichters, voor mijn rekening, handelen als gegevensverwerker wordt door mij niet toegestaan dat zij deze gegevens gebruiken of bekend maken op een wijze die niet overeenstemt met de gevallen omschreven in deze privacyverklaring. Ik verkoop de persoonsgegevens die ik heb verzameld niet aan derden noch geef ik deze aan hen vrij, behoudens de gevallen omschreven in deze privacyverklaring of zoals u ten tijde van de verzameling werd meegedeeld.

Ik kan uw persoonsgegevens ook bekend maken:

  • wanneer bepaalde wetgeving of een juridische procedure ons daartoe verplicht,
  • in kader van een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten.

Ik behoud me het recht voor om persoonsgegevens over te dragen in het geval ik een deel of het geheel van mijn onderneming of van mijn vermogen zou verkopen. Indien een dergelijke verkoop zich voordoet, zal ik alle redelijke maatregelen treffen om de verkrijger aan te zetten tot een correcte verwerking van de aan mij verstrekte persoonsgegevens en dit op een manier die overeenstemt met deze privacyverklaring

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Ik bewaar persoonsgegevens zo lang als nodig is om u mijn diensten aan te bieden of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan mijn wettelijke verplichtingen. De gegevens/dossiers worden verwijderd 10 jaar na de beëindiging van elke samenwerking of na het laatste contact.

Wat zijn uw rechten?

Recht op toegang en verbetering

Het recht op toegang en verbetering kunt u, in overeenstemming met de Belgische Privacywet, te allen tijde uitoefenen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u mij gegeven heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen, al dan niet met de bedoeling de gegevens over te dragen aan een andere partij.

Recht om gegevens te wissen

U kunt op gelijk welk moment en in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming, uw recht om gegevens te wissen uitoefenen. Naar aanleiding van dergelijk verzoek zal ik geen verder gebruik maken van uw persoonsgegevens en zal ik deze persoonsgegevens enkel nog bewaren voor zover en in de mate dat dit noodzakelijk zou zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Recht op verzet en klachten

Wanneer u wenst dat ik uw gegevens niet langer verwerk, kan u uw toestemming te allen tijde - geheel of gedeeltelijk - intrekken. Dit kan dan wel tot gevolg hebben dat ik mijn diensten niet meer kan verlenen. Wanneer u een vraag of klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u deze richten aan info@alinedezutter.be Ik zal steeds trachten een gevolg te geven aan uw verzoek binnen een termijn van 1 maand volgend op uw verzoek. Wanneer u op een bepaald moment vindt dat een van uw rechten niet werden gerespecteerd, kunt u daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Belgische Privacycommissie (zie: https://www.privacycommission.be ).

Zijn uw gegevens veilig bij mij?

Ik heb de nodige fysieke, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik en onthullingen.

Alle persoonlijke gegevens worden bewaard in beveiligde systemen en daarmee op beveiligde servers en in gesloten kasten. Deze gegevens zijn niet toegankelijk zonder het gebruik van een inlogcode en wachtwoord of van een sleutel.

Contact opnemen

Indien u verdere vragen heeft over deze privacy verklaring, uw rechten wenst uit te oefenen, of de door u verstrekte gegevens of instellingen wenst te wijzigen, contacteer me dan via e-mail: info@alinedezutter.be

Door het gebruik van mijn diensten en website, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze privacy verklaring. Ik kan op elk moment het privacybeleid wijzigen. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen op mijn website waar u steeds de laatste versie kan terugvinden.

Versie .01/12/2020